Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia"


Idź do treści

Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„RADOŚĆ ŻYCIA”


Adres siedziby, kontakt
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia"
Solidarności 1
16-200 Dąbrowa Białostocka
Polska
gmina: Dąbrowa Białostocka
powiat: sokólski
województwo: podlaskie

Adres do korespondencji: jak wyżej
Tel.: 85 712 02 85, 607 544 864
Faks: 85 712 02 85
E-mail: stow.wtz@wp.pl
Strona: www.stow-wtz.za.pl

Rejestry
nr KRS: 0000101679
nr REGON: 050860407
nr NIP: 545-15-35-817HISTORIA STOWARZYSZENIA:

Organizacja powstała w 1999r. z inicjatywy Komitetu Założycielskiego. Już na starcie swojej działalności podjęło realizacje dużego projektu — Utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej (275 000,00 zł), który został zrealizowany z powodzeniem (WTZ działa od 01.03.2000 r.). Oprócz Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzona jest Świetlica Adaptacyjno — Rehabilitacyjna dla dzieci niepełnosprawnych. Główne osiągnięcia to utworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, wspieranie szkół w podejmowaniu działań na rzecz integracji. Utworzono samopomocową grupę wsparcia aktywizującą rodziny z problemem niepełnosprawności.

MISJA:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych i zaspokojenie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji kompleksowej, edukacji, opieki, udziału w kulturze i rekreacji oraz integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawa.

DZIAŁANIA:

Wspieranie rodzin z problemem niepełnosprawności ich dzieci: rehabilitacja, organizowanie wypoczynku, integracja środowiska, w tym:

 • działalność społeczna - pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalność charytatywna,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • edukacja, oświata i wychowanie,
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • promocja ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • upowszechniania i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocja i organizacji wolontariatu.


WŁADZE:

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Zarząd składa się z 5 do 8 osób, w skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes, Wiceprezes lub Wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i jeden do trzech członków. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie. Obecnie powyższe funkcje sprawują:

Prezes: Jarosław Szcześniak
Wiceprezes: Andrzej Kamliński
Sekretarz: Krystyna Grynczel
Skarbnik: Stanisław Sulik
Członkowie Zarządu: Maria Teresa Sulima

W skład
Komisji Rewizyjnej wchodzą: Danuta Szabłowska Sokół, Agnieszka Sapkowska, Zofia Mużyło


Powrót do treści | Wróć do menu głównego